Transparency Act Statement​

This statement is issued by Trolltunga Robotics AS.

It is valid for all wholly owned subsidiaries and subsidiaries where Trolltunga Robotics AS own a majority of shares.

The statement is issued in Norwegian language only.

It is in response to its obligations under the Transparency Act (Norwegian Åpenhetsloven) relating to enterprises’ transparency and work on fundamental human rights and decent working conditions. The purpose of the statement is to outline the findings of the due diligence conducted in relation to actual and potential negative impacts on human rights and working conditions within the organisation’s value chain, as well as outlining activities aimed to safeguarding these rights and conditions.

 

Om Trolltunga Robotics AS

Trolltunga Robotics AS («selskapet») er en Nordisk industrigruppe som leverer automasjonsløsninger. Trolltunga Robotics er underkonsern til Stavanger Investering AS. Trolltunga Robotics AS er morselskap i underkonsernet, som omfatter heleide og deleide datterselskaper i Norge og Sverige. Morselskapet har tilhold i Klepp, Norge. Morselskapet yter gruppetjenester innenfor blant annet selskapsstyring, IT, markedsføring og finansiering. Salg av løsninger og produkter til industrien skjer gjennom datterselskapene. Konsernet har som mål å videreutvikle virksomheten innenfor automasjonsløsninger med robotikk i Norden og Europa.

 

Organisering av samfunnsvar

Trolltunga Robotics arbeider kontinuerlig for å sikre bærekraftig drift og ansvarlig forretningspraksis. Selskapet har et styringssystem som ivaretar et bredt spekter av samfunnsansvar, herunder helse, miljø, sikkerhet; menneskelige rettigheter og anstendige arbeidsvilkår; etikk; samt GDPR. Selskapets strategi legger vekt på å skape konkurranseevne gjennom å hjelpe våre kunder å oppnå effektiv, sikker og bærekraftig produksjon.

Selskapets styre har vedtatt at selskapet skal overholde pliktene i Åpenhetsloven og delegert ansvar for å implementere kravene i selskapets retningslinjer til CEO.

CEO sammen med CFO sikrer at selskapets styringssystemer reflekterer kravene i Åpenhetsloven gjennom selskapets poliser og prosedyrer, herunder utvikling av en metode for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i selskapets personalhåndbøker og gjennom selskapets poliser. Disse er kjent og tilgjengelig for alle ansatte i konsernet gjennom egne sider på Sharepoint.

Ved kvalifisering av nye leverandører gjøres en grundig evaluering av selskapets virksomhet for å sikre ansvarlig drift i henhold til Trolltunga Roboticss standarder. I tillegg utfører konsernet årlige evalueringer («supplier audit») av utvalgte leverandører for å evaluere etterlevelse.

Varsling av bekymring for brudd eller risiko kan gjøres direkte til selskapets CEO.

 

Negative konsekvenser og risiko

Selskapet skal gjennomføre en analyse av egen virksomhet og leverandører for å underbygge en overordnet risikoevaluering av menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i 2024.

Risikoevalueringen prioriterer områder med høy risiko for brudd og hvor selskapet har betydende evne til å påvirke.

Selskapet har identifisert særskilt risiko knyttet til følgende områder:

  • Innleie av arbeidskraft.
  • Kjøp av markedsføringstjenester.
  • Kjøp av komponenter fra Asia.

Det har så langt ikke blitt avdekket noen faktiske negative konsekvenser på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsvilkår.

Tiltak
Siden ingen negative konsekvenser har blitt avdekket har det ikke vært aktuelt å igangsette arbeid for å gjenopprette negative konsekvenser eller følge opp tiltak.

Selskapet vil i 2024 fortsette arbeidet med aktsomhetsvurderinger i de prioriterte risikoområdene, samt oppfølging av leverandører hvor risikoen for brudd anses vesentlig.

For å sikre at selskapets krav til leverandører er tydelig og tilgjengelig har selskapet en plan om å lage en spesifikk «supplier code of conduct» som gjøres tilgjengelig på hjemmesidene.

Videre så kan selskapets metode for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger forbedres ved å integrere informasjon fra flere datakilder og forenkle systematisk innhenting av data for et stort antall leverandører.